Nikon Imaging | Polska | Europa

Świat Nikona

Kodeks postępowania firmy Nikon

Wprowadzenie

Kodeks postępowania firmy Nikon („Kodeks postępowania”) określa podstawowe standardy zachowań i postępowania wszystkich dyrektorów, urzędników i pracowników firmy Nikon Corporation oraz jej jednostek zależnych na całym świecie („Pracownicy”). Zgodnie z filozofią korporacyjną firmy Nikon „Solidność i kreatywność” wdrożenie Kodeksu postępowania przez Pracowników wspiera promocję społecznej odpowiedzialności biznesu i wkład firmy Nikon w zrównoważony rozwój społeczeństwa. Wszyscy Pracownicy firmy muszą dokładać starań, aby postępować w sposób odpowiedni, całkowicie uczciwie i z pełnym profesjonalizmem. Należy jednak pamiętać, że Kodeks postępowania to zbiór wskazówek, więc jako taki może nie odnosić się do każdej możliwej sytuacji. Kodeks postępowania ma ułatwić Pracownikom podejmowanie właściwych decyzji w czasie wykonywania obowiązków zawodowych.

Zakres

Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników firmy Nikon. Pojawiające się w Kodeksie postępowania określenie „firma Nikon” odnosi się do firmy Nikon Corporation oraz działających na świecie jej jednostek zależnych. Zaimek „my” lub „nasz/nasi” odnosi się do wszystkich Pracowników firmy Nikon.

1. Odpowiedzialność

[1] Jesteśmy odpowiedzialni za stosowanie się do Kodeksu postępowania oraz wszystkich zasad zachowania i działań ustanowionych w firmie Nikon, w której pracujemy. Jednocześnie, prowadząc działalność biznesową i występując w imieniu firmy Nikon, mamy obowiązek przestrzegać stosownych przepisów prawa. Wszystkie działania związane z działalnością gospodarczą firmy Nikon musimy podejmować z zachowaniem norm etycznych oraz z pełną dbałością o jej interesy.

[2] Każdy dyrektor, urzędnik, kierownik i przełożony w firmie Nikon odpowiada za wykonywanie swojej pracy obiektywnie i uczciwie. W ten sposób aktywnie promuje komunikację na wszystkich poziomach w firmie oraz daje pozytywny przykład, i zachęca innych pracowników firmy Nikon do działania zgodnie z
Kodeksem postępowania. Każdy dyrektor, urzędnik, kierownik i przełożony w firmie Nikon jest także zobowiązany pomagać pracownikom w zrozumieniu zapisów Kodeksu postępowania.

2. Poszanowanie praw człowieka

[1] Firma Nikon jest sygnatariuszem programu Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, a my szanujemy udział firmy Nikon w tym programie. Uznajemy jednocześnie międzynarodowe standardy postępowania w zakresie praw człowieka. Dokładamy wszelkich starań, aby nie angażować się w działania, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczyć lub pogwałcić prawa człowieka.

[2] Szanujemy charakter i indywidualizm każdego człowieka i nie przyłączymy się do żadnych działań, które byłyby wymierzone w godność jednostki.

[3] Nie korzystamy też z niewolniczej pracy czy pracy dzieci i oczekujemy, że wszyscy dostawcy i partnerzy biznesowi firmy Nikon będą utrzymywać identyczną postawę.

3. Zdrowe środowisko pracy

[1] Firma Nikon przestrzega podstawowych praw Pracowników odnośnie wolności do zrzeszania się zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność.

[2] Wspieramy zróżnicowane i przychylne środowisko pracy. Akceptujemy różnice w opiniach i wyznawanych wartościach, pod warunkiem że nie wiążą się one z bezprawnym ograniczeniem praw innych osób; wspólnie staramy się stworzyć środowisko pracy sprzyjające osiąganiu jak najlepszych wyników, w którym nie ma miejsca na żadną formę prześladowania czy molestowania.

[3] Przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji w zakresie warunków pracy Pracowników działających na rzecz firmy Nikon, a także promujemy filozofię zdrowia i bezpieczeństwa, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko pracy wszystkim Pracownikom.

[4] Firma Nikon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Pracownikom zdrową równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

[5] Firma Nikon zapewnia równe szanse zatrudnienia, dlatego nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, wiek, wyznanie, ograniczenia i inne zdefiniowane stosownymi przepisami prawa cechy wrażliwe. 

4. Ochrona środowiska naturalnego

[1] Firma Nikon zwiększa świadomość ekologiczną Pracowników, aby przyczyniać się do budowania zrównoważonego modelu społeczeństwa. Prowadzimy działalność biznesową z poszanowaniem środowiska naturalnego.

[2] Dążymy do zmniejszania obciążeń środowiska naturalnego na wszystkich etapach naszej działalności biznesowej – od zaopatrzenia przez projektowanie, produkcję, logistykę, sprzedaż, użytkowanie, aż po serwis i utylizację produktów – oraz do dostarczania naszym klientom produktów i usług przyjaznych dla środowiska.

[3] Przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska i aktywnie działamy na rzecz kontrolowania oraz odpowiedniego użytkowania substancji chemicznych, zmniejszenia ilości odpadów itp. Dokładamy również starań, by obniżyć poziom emisji CO2, na przykład wdrażając w zakładach produkcyjnych energooszczędne rozwiązania oraz instalacje zmniejszające zużycie energii.

[4] Dążymy do oszczędzania zasobów naturalnych, ich efektywnego wykorzystania, ponownego użytkowania oraz recyklingu w celu zapewnienia zrównoważonego zużycia ograniczonych zasobów.

5. Praktyki operacyjne

I. Praktyki antyłapownicze i antykorupcyjne
[1] Firma Nikon prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec łapownictwa i dokłada wszelkich starań, aby mu zapobiegać.
[2] Unikamy wszelkich zachowań mogących nasuwać podejrzenia o łapownictwo.
[3] Firma Nikon chce być odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa wszędzie tam, gdzie działa lub prowadzi interesy, dlatego utrzymuje zdrowe i szczere relacje z władzami oraz urzędnikami, przestrzegając stosownych przepisów i regulacji oraz unikając korupcji.

II. Związki z dostawcami i partnerami biznesowymi
[1] Starannie wybieramy dostawców i partnerów biznesowych, opierając się wyłącznie na ich zaletach, reputacji i jakości świadczonych usług. W relacjach z dostawcami i partnerami biznesowymi firma Nikon zachowuje się z poszanowaniem prawa, efektywnie i uczciwie.
[2] W relacjach biznesowych nie wykorzystujemy pozycji firmy Nikon aby uzyskiwać osobiste korzyści lub wymuszać na dostawcach i partnerach biznesowych nieetyczne lub niekorzystne warunki przez angażowanie się w nieuczciwe działania.
[3] Firma Nikon oczekuje, że wszyscy jej dostawcy i partnerzy biznesowi będą postępować zgodnie z warunkami obowiązujących umów oraz będą przestrzegać stosownych przepisów i regulacji prawnych w krajach ich działania.

III. Odpowiedzialność społeczna w łańcuchu dostaw
W ramach promowania odpowiedzialnego zachowania w obrębie łańcucha dostaw firma Nikon oczekuje od swoich dostawców i partnerów biznesowych spełniania standardów i przejawiania zachowań właściwych firmie Nikon zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania. Oczekujemy także, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać standardów opisanych w niniejszym Kodeksie postępowania, w tym zasad firmy Nikon dotyczących przestrzegania stosownych przepisów prawa, poszanowania praw człowieka, środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz usług.

IV. Rozrywka i prezenty
[1] Podczas prowadzenia interesów w imieniu firmy Nikon przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji oraz zasad firmy w zakresie wręczania i/lub otrzymywania prezentów bądź form rozrywki klientom, dostawcom, partnerom biznesowym bądź osobom pragnących prowadzić interesy z firmą Nikon. Uczestniczymy jedynie w zajęciach rozrywkowych związanych z prowadzoną działalnością i wręczamy oraz przyjmujemy prezenty w zakresie uzasadnionym obowiązującą kulturą prowadzenia działalności. W razie wątpliwości dotyczących słuszności danego zachowania kontaktujemy się z przełożonymi.
[2] Nie przekazujemy prezentów i/lub form rozrywki klientom ani innym osobom prowadzącym interesy z firmą Nikon lub zainteresowanym ich prowadzeniem w zamian za uzyskanie pomocy bądź wpływów, a także po uzyskaniu informacji o udzieleniu podobnej pomocy lub wpływów w połączeniu z dowolną transakcją biznesową dotyczącą firmy Nikon. Nie przyjmujemy propozycji uczestnictwa w zajęciach rozrywkowych i/lub prezentów od dostawców, partnerów biznesowych ani innych osób prowadzących interesy z firmą Nikon lub zainteresowanych ich prowadzeniem w okolicznościach, które można zinterpretować jako potencjalnie mające wpływ na decyzje biznesowe dotyczące transakcji z udziałem firmy Nikon.
[3] Wszystkie wręczone i otrzymane prezenty i/lub formy rozrywki zgłaszamy zgodnie ze standardami postępowania ustanowionymi w zasadach firmy Nikon właściwych dla zatrudniającego nas oddziału.

V. Lobbowanie i dotacje na cele polityczne
Firma Nikon przestrzega stosownych przepisów dotyczących lobbowania i przekazywania dotacji na cele polityczne obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność.

VI. Uczciwa konkurencja i transakcje biznesowe
[1] Konkurując na rynku, podejmujemy energiczne działania, ale postępujemy zgodnie z duchem uczciwej i otwartej rywalizacji. Dlatego wszędzie tam, gdzie firma Nikon prowadzi swoje interesy, przestrzegamy przepisów antymonopolowych i innych regulacji dotyczących konkurencji.
[2] Nie zawieramy żadnych formalnych lub nieformalnych pisemnych bądź ustnych umów z konkurencyjnymi firmami, które stosują mechanizmy zmowy cenowej w zakresie produktów lub usług, wprowadzają podział rynków lub klientów, eliminują konkurencję lub w inny niedopuszczalny sposób ograniczają handel.
[3] Honorujemy umowy firmy Nikon z jej klientami, dostawcami oraz partnerami biznesowymi i zawsze postępujemy zgodnie z ich literą.
[4] Unikamy praktyk mogących prowadzić do konfliktu interesów lub sprawiać wrażenie konfliktu interesów. Nie bierzemy udziału w żadnych działaniach mogących zaszkodzić wizerunkowi lub interesom firmy Nikon w celu osiągnięcia osobistych korzyści lub przysporzenia ich osobom trzecim. Unikamy sytuacji, w których własne dobro lub interes rodziny mógłby stanowić konkurencję dla interesów firmy Nikon.

VII. Kontrola importu i eksportu
W transakcjach międzynarodowych – bez względu na to, czy dotyczą one sprzętu, czy oprogramowania (na przykład naszych produktów, ich części lub informacji technicznych) – przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu, reeksportu i importu, a także składamy prawdziwe deklaracje w stosownych urzędach.

VIII. Opodatkowanie
Jako odpowiedzialny globalny podmiot podatkowy firma Nikon działa zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami podatkowymi. Jesteśmy zwolennikami otwartego i uczciwego dialogu między władzami podatkowymi oraz przedsiębiorstwami i czynnie do niego dążymy. Staramy się rozwiązywać wszystkie problemy wypływające z odmiennej interpretacji przepisów przez nas i władze podatkowe.

IX. Zapobieganie obracaniu akcjami na podstawie poufnych informacji
Nie bierzemy udziału w obrocie papierami wartościowymi na postawie poufnych informacji niedostępnych publicznie.

X. Właściwe użycie własności firmy Nikon i zarządzanie nią
Jesteśmy odpowiedzialni za właściwe użycie zasobów firmy Nikon, w tym należących do niej obiektów, sprzętu, funduszy, zapasów magazynowych, produktów, informacji, własności intelektualnej i oprogramowania oraz zarządzanie nimi. Podejmiemy też wszystkie niezbędne kroki, aby chronić zasoby firmy Nikon przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą uszkodzeniami czy niewłaściwym użyciem. Nie wykorzystujemy zasobów firmy Nikon do celów prywatnych lub nielegalnych.

XI. Ochrona praw własności intelektualnej
[1] Rozumiemy, że własność intelektualna firmy Nikon, na przykład należące do niej patenty, prawa ochronne na wzór przemysłowy, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe, stanowią niewycenialne zasoby firmy, które należy zawsze chronić. Angażujemy się w ustanawianie, ochronę i przestrzeganie praw w odniesieniu do wszystkich zasobów stanowiących własność intelektualną firmy Nikon. Nie zezwolimy żadnym osobom trzecim używać własności intelektualnej firmy Nikon bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia i licencji.
[2] Przestrzegamy praw własności intelektualnej stron trzecich (patentów, praw ochronnych na wzór przemysłowy, znaków towarowych, praw własności i innych), nie naruszamy ich ani nie używamy w sposób nieodpowiedni. Uzyskujemy informacje dotyczące własności intelektualnej od stron trzecich przy użyciu odpowiednich, zgodnych z prawem metod.

XII. Solidna komunikacja
[1] Dokładamy starań, aby komunikaty firmy Nikon, to jest wszystkie publikowane dokumenty, reklamy oraz informacje i materiały marketingowe lub promocyjne, były zawsze dokładne, prawdziwe i wolne od fałszywych czy mogących wprowadzać w błąd sformułowań, a także aby nie naruszały praw stron trzecich.
[2] Dokładamy też starań, aby unikać reklamowania się w mediach, publikujących treści mogące zaburzać porządek publiczny, stanowić obrazę moralności lub mieć niekorzystny wpływ na społeczeństwo.

XIII. Właściwe zarządzanie informacjami
[1] Stosujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności mające na celu zapewnienie poufności danych wymagających takiej ochrony. Obowiązek ochrony poufnych informacji nie ustaje z końcem zatrudnienia w firmie Nikon. Nie używamy tego rodzaju poufnych informacji do własnych celów.
[2] Dane osobowe przetwarzamy uczciwie, zgodnie z ich przeznaczeniem, a także zgodnie ze stosownymi przepisami.
[3] Zarządzamy informacjami biznesowymi, w tym danymi osobowymi, w sposób adekwatny do stopnia ich poufności w celu zapobiegania ich utracie lub ujawnieniu bez upoważnienia.

6. Obiektywne informacje i ich ujawnianie

[1] Dokładamy starań, aby w odpowiednim czasie ujawniać rzetelne informacje.
[2] Firma Nikon dokłada starań, aby zgłaszać dokładne dane dotyczące prowadzonej działalności. Działamy w oparciu o faktyczne dane, zgodnie ze stosownymi przepisami rachunkowymi, aby o czasie przedłożyć odpowiednie informacje i wypełnić obowiązki podatkowe oraz inne zobowiązania prawne firmy Nikon. Nie stosujemy niewłaściwych praktyk księgowych mających na celu osiąganie zysków, realizowanie planów sprzedaży, wywiązywanie się z założeń budżetowych dotyczących wydatków ani z żadnych innych przyczyn.

7. Oferowanie wartościowych produktów i usług

[1] Firma Nikon dokłada starań, aby dostarczać społeczeństwu przydatne produkty i usługi, które odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom klientów.
[2] Staramy się jasno i szybko reagować na pytania i prośby, a także dostarczać klientom dokładnych informacji w zrozumiałej postaci, aby pomóc im w podjęciu rozsądnych decyzji.
[3] Staramy się oferować najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów oraz usług firmy Nikon.
[4] Dbamy, aby dostarczać przyjazne dla użytkownika instrukcje i inne informacje umożliwiające właściwe oraz bezpieczne użytkowanie naszych produktów i usług.
[5] W razie wystąpienia problemów dotyczących bezpieczeństwa firma Nikon przestrzega obowiązujących zasad i niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania, takie jak wycofanie produktów ze sprzedaży. Dokłada dokładając przy tym wszelkich starań, aby zapobiec wystąpieniu takiego problemu w przyszłości.

8. Relacje ze społeczeństwem

[1] Staramy się rozumieć i szanować kulturę, wartości i zwyczaje każdej społeczności, w której firma Nikon prowadzi interesy.
[2] Firma Nikon aktywnie promuje udział w działalności przyczyniającej się do rozwoju lokalnych społeczności i służącej interesom publicznym. Firma Nikon przestrzega stosownych przepisów dotyczących wręczania dotacji na cele charytatywne obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność.
[3] Współpracujemy na rzecz utrzymania porządku społecznego i nie angażujemy się w żadne antyspołeczne, szkodliwe działania.

Konsekwencje naruszenia, system zgłaszania/konsultacji
Odpowiadamy za zgłoszenie naruszenia lub potencjalnego naruszenia Kodeksu postępowania.
[1] System zgłaszania/konsultacji Pracownik świadomy naruszenia lub potencjalnego naruszenia Kodeksu postępowania ma obowiązek zgłaszać natychmiast takie zajścia lub konsultować je z bezpośrednimi przełożonymi i/lub z biurem zgłoszeń/konsultacji (ewentualnie wdrożyć proces zgłaszania/konsultacji właściwy dla konkretnego przedsiębiorstwa w ramach firmy Nikon) albo z działem/pracownikiem działu w przedsiębiorstwie firmy Nikon, w którym są zatrudnieni. W razie pytań Pracownik jest zobowiązany konsultować się z przełożonym i/lub biurem zgłoszeń/konsultacji albo wyznaczonym działem/pracownikiem w przedsiębiorstwie firmy Nikon, w którym są zatrudnieni.
[2] Zasada niepodejmowania kroków odwetowych Osoby zgłaszające naruszenie lub potencjalne naruszenie Kodeksu postępowania nie doświadczą gorszego traktowania ani działań odwetowych w następstwie poczynionego zgłoszenia.
[3] Jeśli firma Nikon zostanie powiadomiona o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu Kodeksu postępowania, odpowiedni Pracownik wewnątrz firmy podejmie stosowne kroki w celu zbadania sprawy, opracowania rozwiązania i zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.
[4] Konsekwencje naruszenia Kodeksu postępowania Naruszenie Kodeksu postępowania może skutkować podjęciem przez firmę Nikon działań dyscyplinarnych włącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a w przypadku naruszenia prawa także z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i/lub prawnej.

Zarządzanie Kodeksem postępowania
[1] Ustanowienie, aktualizacje i wycofanie Kodeksu postępowania Firma Nikon może w dowolnej chwili ustanowić, zaktualizować lub wycofać Kodeks postępowania. Działania takie są poprzedzone wysunięciem propozycji przez przewodniczącego Komitetu firmy Nikon ds. postępowania w biznesie i przekazaniem jej do Komitetu wykonawczego firmy Nikon, który podejmuje ostateczną decyzję. Decyzje w sprawie mniej istotnych zmian podejmuje osobiście przewodniczący Komitetu firmy Nikon ds. postępowania w biznesie.
[2] W przypadku rozbieżności zapisów Kodeksu postępowania z lokalnymi przepisami firma Nikon musi zawsze postępować zgodnie z wyższymi standardami. W przypadku wątpliwości Pracownik powinien zwracać się o radę do przełożonych i konsultować stosowne postępowanie z działem/pracownikiem odpowiedzialnym za zgodność w przedsiębiorstwie firmy Nikon, w którym są zatrudnieni.